Figyelem! Az oldal sütiket használ annak érdekében, hogy a vásárlás könyebb, gyorsabb, és gördülékenyebb legyen.
Weboldalunk használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el a böngészőjében. Elfogadás és bezárás

Adatvédelem

Köszönjük, hogy az SARABETH.CO Kft. (székhely: 1047 Budapest, Baross utca 79-89., cégjegyzékszám: 01-09-292783, adószám: 25854916-2-41, képviseli: Szép Sára ügyvezető önállóan, email: info@nbase.hu, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett N-Base weboldalra (www.nbase.hu, a továbbiakban: „Weboldal”) navigált. Mi tiszteletben tartjuk magánéletét és védjük személyes adatait. Ahhoz, hogy többet megtudjon arról, hogyan tesszük ezt, olvassa el az alábbi adatvédelemre vonatkozó irányelveket.

Szabályzatunk kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogyan gyűjtünk, használunk és (bizonyos esetekben) továbbítunk személyes adatokat. Ezen adatvédelmi nyilatkozat leírja továbbá, hogy milyen lépéseket teszünk felhasználóink személyes információinak védelme érdekében. Az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza még, hogy milyen lehetőségeink vannak a személyes információk gyűjtésével, használatával és közzétételével kapcsolatban.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat az nbase.hu weboldalán van elhelyezve. Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem feltétlenül alkalmazandó személyes adatok offline módon történő gyűjtésekor. Az offline kezelt adatokra a későbbiekben még részletesen kitérünk.

Nem vállalunk felelősséget olyan weboldalak tartalmáért, mely weboldalakat nem a Szolgáltató üzemeltet, de a Weboldalról link mutat oda, vagy azokról mutat link az nbase.hu weboldalra.

Fogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat (Info tv. fogalom)

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető az alábbi oldalon.

A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

Információ, adatok gyűjtése és használat

1. Információgyűjtés, adatgyűjtés

Oldalainkon különböző módon gyűjtünk adatokat felhasználóinkról azért, hogy minél hatékonyabb és személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk. Pl: használhatjuk felhasználóink személyes információit ,hogy:

 • megkönnyítsük oldalaink használatát azzal, hogy felhasználóinknak csak egyszer kelljen megadniuk adataikat
 • gyorsan megtalálhassanak minden információt termékeinkről és szolgáltatásainkról
 • olyan tartalmat hozhassunk létre, amely minél relevánsabb felhasználóink számára
 • jelezzük felhasználóink számára termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos újdonságainkat, információinkat.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az adatkezelés során felhasználóinkról sem különleges, sem genetikai vagy biometrikus adatot semmilyen módon nem gyűjtünk, tárolunk illetve továbbítunk.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

DotRoll Kft.
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42
Email cím: support@dotroll.com
Honlap: www.dotroll.com
Adatvédelmi tisztviselő: Komáromi Zsolt György
Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Email cím: dpo@dotroll.com
Telefonszám: +36-1-432-3232

(a) Regisztráció és Rendelés.

A Weboldalon történő regisztráció opcionális, rendelésre lehetőség van regisztráció nélkül is, azonban a regisztrációval a felhasználó a későbbi megrendeléseinek leadását könnyítheti illetve gyorsíthatja meg. A regisztrációhoz csupán a felhasználó e-mail címének megadása valamint jelszó beállítása szükséges, nekünk ennyi bőven elég, ezzel a felhasználó létre is hozhatja saját felhasználói fiókját. A regisztrációt követően egy e-mailt küldünk a felhasználónak az általa megadott e-mail címre, amivel megerősítheti illetve meg kell erősítenie a regisztrációt. Annak érdekében, hogy biztosan csak a felhasználó férhessen hozzá fiókja tartalmához, szükség van rá, hogy az oldalon tett látogatás során egyértelműen be tudjunk azonosítani, így a megerősítő e-mail küldése azt a célt szolgálja, hogy illetéktelenek ne hozhassanak létre felhasználói fiókot más személy nevében. A GDPR-ból adódó kötelezettségünk is azt diktálja, hogy a felhasználó az e-mail címén kívül egyéb személyes adatot a regisztráció során ne kérjünk el a felhasználótól.

A regisztrációt követően a felhasználói fiókon belül lehetőség van arra, hogy a rendelések könnyítése illetve gyorsítása érdekében a felhasználó a személyes adatait megadja és elmentse, így ezeket az adatokat a későbbi rendelések során már automatikusan kitöltjük majd. A regisztrációt követően opcionálisan elmenthető, illetve a rendeléshez szükséges adatok köre megegyezik, mely a következőket foglalja magában: a felhasználó (vezeték és kereszt) neve, szállítási és számlázási címe, telefonszáma és e-mail címe. A regisztráció során megadott e-mail címet a rendelések során is kapcsolattartásra felhasználjuk, annak újbóli megadása nem szükséges. Ezeket az információkat ahhoz használjuk, hogy számlázni tudjunk, teljesíthessük a megrendeléseket és kommunikálhassunk felhasználóinkkal rendeléseikkel kapcsolatban, valamint belső marketing célokra felhasználjuk. Ha a felhasználó rendelésének teljesítése közben probléma merül fel, ezeket a személyes adatokat használjuk, hogy kapcsolatba léphessünk a felhasználóval.

Ha a felhasználó az adatait már a felhasználói profiljában megadta, úgy azt a hozzájárulása alapján adatkezelőként kezeljük, amíg az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja, azaz az adatait a felhasználói profilban nem törli. Ha a felhasználó visszavonta a hozzájárulását, úgy az adatait haladéktalanul felismerhetetlenül és visszaállíthatatlanul töröljük. Ez utóbbi eset alól kivételt jelent az a helyzet, amikor a felhasználónak folyamatban lévő rendelése van, melyet a rendelés teljesítéséig, illetve a megrendelt termékre irányadó szavatossági idő végéig továbbra is kezelünk a szerződés teljesítéséhez szükségesség jogalapján.

A GDPR rendelkezései nem teszik számunkra lehetővé, hogy 16 éven aluliak személyes adatait saját hozzájárulásuk alapján kezeljük. Mivel nincs meg sem a technikai, sem a GDPR által adott lehetőségünk arra, hogy felhasználóink életkorát ellenőrizzük, ennek szűrésére kizárólag a felhasználóink által megadott nyilatkozat alapján van lehetőségünk, amikor a regisztráció során a megadott jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy 16. életévüket betöltötték. Ezen nyilatkozat megtétele a felhasználó felelőssége, annak valódiságáért felelősséget nem vállalunk. A 16. életévet be nem töltött felhasználóinkat arra kérjük, hogy amennyiben szolgáltatásainkat igénybe kívánják venni, úgy forduljanak szüleikhez vagy más törvényes képviselőjükhöz segítségért.

A fenti adatok kezelésének jogalapja a felhasználói profilban történő önkéntes megadás esetén a felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a rendeléshez kapcsolódóan pedig a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

(b) E-mail címek.

Oldalainkon számos helyen engedélyezzük, hogy a felhasználó megadhassa e-mail címét olyan célokra, melyek tartalmazzák, de nem korlátozódnak Weboldalon való regisztrációra, új termékről tájékoztató értesítés kérésére, speciális ajánlatokról szóló értesítés kérésére, hírlevél kérésére és egyéb speciális ajánlatról szóló értesítés kérésére.

Az e-mail cím kezelésének jogalapja a legtöbb esetben (hírlevél feliratkozás, marketing célú vagy tájékoztató e-mail küldése) a felhasználó hozzájárulása, melyet minden esetben az egyes célokhoz kapcsolódóan külön-külön kérünk el felhasználóinktól, általában egy jelölőnégyzet (checkbox) bepipálása útján. Amennyiben az e-mail cím kezelése hozzájáruláson alapul (a megrendelés teljesítése érdekében kezelt e-mail cím nem ez az eset), úgy a felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az e-mail végén elhelyezett „leiratkozom” gombra kattintással vagy ez irányú igényét jelezheti az info@nbase.hu e-mail címen is.

(c) Sütik és egyéb technikai eszközök.

Hasonlóan más weboldalakhoz, oldalainkon sütiket és egyéb hasonló webes eszközöket (adatgyűjtő jeleket) használunk az oldalon történő navigáció gyorsítására, könnyebbé tételére. Továbbá arra is használjuk ezeket, hogy felismerjük felhasználóinkat, hozzáférést adhassunk jogosultságaikhoz és statisztikailag követhessük az oldalon végzett tevékenységüket (ez nem egyenlő a felhasználók utáni kémkedéssel, ezzel például azt figyeljük, mennyi időt tölt a felhasználó a Weboldalon). A cookie-k használatával tudunk gyűjteni olyan kötegelt (nem személyes) adatokat, amellyel meg tudjuk határozni, hogy oldalunknak melyek a népszerű aloldalai, termékei, így tudjuk tovább fejleszteni az oldalt úgy, hogy a látogatóink igényeinek megfeleljen.

Egy weboldal használata során többféle cookie-val találkozhatunk, mindegyik más és más célt szolgál. A következő cookie-típuskat különböztethetjük meg:

Elengedhetetlen cookie-k:ezek általában olyan apró adatcsomagok a felhasználó számítógépén, amelyek segítik a weboldalak működését. Ahhoz kellenek, hogy gyors, modern és felhasználóbarát Weboldalt tudjunk biztosítani a felhasználóknak. Ezek nélkül a Weboldal lassabb lenne vagy akár egyáltalán nem működne.

Funkcionális cookie-k:a funkcionális sütik segítségével jegyezzük meg azokat a kis apróságokat, mint például, hogy a felhasználó milyen állapotban hagyta el legutóbb az oldalt, hogy amikor újra jön, mindent pontosan ugyanúgy és ugyanott találjon, ahol hagyta

Statisztkai és marketing cookie-k: ezeket különböző látogatói szokások megismerésére használják. Ezek segítenek abban, hogy a web-fejlesztők jobban lássák, mi az, ami működik, és mi az, ami nem, és ennek megfelelően tudják a felhasználók igényeinek megfelelően fejleszteni a Weboldalt. Abban is segít, hogy kiderüljön, mitől hatékony egy hirdetés vagy egy kommunikáció, egy másik pedig miért nem. Megmutatja a különböző oldalakon eltöltött időket, vagy éppen azt, miként jutott el a felhasználó egy adott oldalra. Ezek ismeretében javítani lehet a Weboldal szerkezetét, működését, tehát segítenek olyan irányban továbbfejleszteni a Weboldalt, ami még jobban megfelel a látogatói szokásoknak, még kényelmesebb használni. Segít képet alkotni arról, milyen eszközökről, milyen földrajzi helyekről és napszaknak megfelelően milyen intenzitással nézték a Weboldalt, illetve milyen látogatási és visszatérési trendek alakulnak ki, mely oldalakról látogat a felhasználó a Weboldalra.

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a felhasználó be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a felhasználó állított be magának a Weboldalon.

Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat:

Amennyiben a fentiek alapján nem szeretné, hogy a cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet.

A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:

Amennyiben nem tiltja le a cookie-k használatát, Ön elfogadja, hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Amennyiben letiltja azokat, kérem, vegye figyelembe, hogy az Weboldalon nem biztos, hogy minden funkció elérhető lesz, illetve a Weboldal teljesítménye is gyengülhet.

(i) A sütik információ darabkák, melyeket szöveges formátumban az internet böngésző tárol a számítógép merevlemezén. A legtöbb internetes kereső alapvetően sütik fogadására van beállítva. A felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy sütik fogadását visszautasítsa vagy eltávolítsa a merevlemezről, azonban ha így tesz, akkor nem fog tudni hozzáférni a Weboldal bizonyos részéhez.

Sütiket kell használnunk ahhoz, hogy lehetővé tegyük termékek kiválasztását, kosárba rakását és megvásárlását. Amennyiben így tesz, eltároljuk böngészési aktivitását és vásárlását. A Weboldal sütijei nem tudnak beszivárogni, a felhasználó merevlemezére és onnan bizalmas információt gyűjteni. Sütijeink nem kémprogramok.

(ii) Adatgyűjtő jelek szállítják a sütiket, valamint segítenek meghatározni, hogy egy Weboldalt meglátogatták-e, és ha igen, akkor hányszor. Pl: egy elektronikus kép a weboldalon, úgymint, egy banner funkcionálhat adatgyűjtő jelként.

(d) Naplófájlok.

Ahogyan az a legtöbb weboldalra igaz, a Weboldal szervere automatikusan felismeri az Internet URL-t melyről a felhasználó hozzáfér az oldalhoz. Az IP cím, az internet szolgáltató, valamint dátum/idő bélyeg szintén naplózásra kerülhet általunk rendszer adminisztrációs céllal, azért, hogy rendelést ellenőrizhessünk, belső marketing tevékenységet támogathassunk, illetve rendszer hibaelhárítást végezhessünk. (Az IP cím jelezheti a számítógép elhelyezkedését az Interneten.)

2. Információ használat és adattovábbítás

(a) Belső használat.

A felhasználók személyes információit a rendelés teljesítéséhez, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához használjuk. Továbbá belsőleg használhatjuk még az oldalaink tartalmának és elrendezésének fejlesztéséhez, megkereséshez és marketinges tevékenységünk (termékeink és szolgáltatásaink promóciójához) fejlesztéséhez, valamint általános információk elhelyezésének meghatározására a piactéren, vásárlóink számára.

(b) A felhasználókkal történő kommunikáció.

A személyes információt arra is használjuk, hogy felhasználóinkkal kommunikáljunk Weboldalunkkal, rendeléseikkel és szállításaikkal kapcsolatban. Küldhetünk megerősítő e-mail-t regisztráció megtörténtéről. Küldhetünk szolgáltatással kapcsolatos közleményt ritka esetekben (pl: ha átmenetileg szüneteltetnünk kell tevékenységünket esetleg karbantartás miatt).

A felhasználó e-mail címének kérése megtörténhet az oldalainkon történő regisztrációhoz vagy abban az esetben, ha új termék beérkezéséről kér értesítést, vagy hírlevél küldését kéri tőlünk, esetleg egyéb speciális ajánlatainkról szeretne kapni értesítést. Ha a felhasználó megadja számunkra az e-mail címét, azt arra használjuk, hogy információt juttassunk el hozzá.

Minden esetben megadjuk a lehetőséget, hogy a felhasználó leiratkozzon a jövőbeli levelekről.

(ld: opt-out (leiratkozás lehetősége) rész alább)

Mivel rendeléssel kapcsolatban néhány esetben kommunikálnunk kell a felhasználókkal, kiszállás, leiratkozás nem lehetséges olyan levelekről, melyek a rendeléséhez kapcsolódnak.

(c) Külső felhasználás.

Törekszünk arra, hogy kiváló szolgáltatásokat és széles választékot kínáljunk felhasználóinknak. Nem áruljuk, adjuk bérbe, nem kereskedünk, és nem tesszük közzé felhasználóink személyes adatait és pénzügyi információit senkinek. Az előbbi adatokhoz csak a Szolgáltató férhet hozzá.

(i) Ahogyan a legtöbb internetes kereskedő, úgy bizonyos esetekben mi is másokhoz fordulunk, hogy bizonyos feladatokat ellássanak a részünkre. Amikor információt továbbítunk ilyen jellegű szolgáltatás nyújtójának, akkor azt azért tesszük, hogy el tudják látni a feladatukat. Pl: ahhoz, hogy elszállíthassuk a termékeket a megrendelőinkhez, meg kell osztanunk bizonyos információkat. Együttműködünk harmadik féllel (úgymint, GLS futárszolgálat), hogy biztosítva legyen a csomagok kiszállítása, valamint visszajelzéseket kaphassunk szolgáltatásainkról és a partner szolgáltatásának minőségéről. Példáual szállító cégek esetében megadunk számukra néhány személyes információt a felhasználók beazonosíthatóságáért úgymint, név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám. A rendelést visszaigazoló e-mailben minden esetben tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a megrendelt termékek szállítását mely partnerünk végzi, így ezáltal kinek lesz továbbítva a felhasználónak a szerződés teljesítéséhez szükséges adata.

(ii) Személyes adatok megosztására kerülhet sor olyan esetben, ha bűnüldözési szervek kérik, hivatalos vizsgálataik elvégzéséhez, idézés esetén, bírósági parancs okán vagy egyéb okok miatt vagyunk kötelesek ezen információkat jogilag kiadni. Olyan esetben is kiadásra kerülhet személyes információ, amennyiben saját jogainkat kell megvédenünk, vagy érvényesítenünk kell Felhasználási feltételeinket (ÁSZF) vagy együttműködésünket, illetve ha meg kell védeni magunkat másoktól. Pl: megoszthatunk információt azért, hogy csökkentsük csalás kockázatát, illetve ha valaki csalásra használja, vagy megkísérli illegális tevékenységre csalás elkövetésére használni azokat.

(iii) Nem fogunk árulni (sem kereskedni sem bérbe adni) személyes azonosításra szolgáló információkat más cégek számára. Megeshet azonban, hogy megszerzünk, vagy összevonásra kerülünk más cégekkel, illetve rendelkezésükre kell bocsátanunk vagyontárgyainkat beleértve az adatokat is. Ha ilyen történik, abban az esetben azonban a személyes információk megosztása más cég számára a hatályos adatvédelmi szabályozásnak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően fog zajlani.

(iv) Megosztásra kerülhet nem személyes információ (úgymint, a napi látogatók száma egy bizonyos oldalon, vagy egy megrendelés nagysága adott napon) harmadik féllel például reklámozási partnerrel. Ilyen jellegű információ azonban nem fog közvetlenül nem teszi lehetővé a személyes beazonosítását a felhasználóknak.

(v) A felhasználók megtekinthetik és szerkeszthetik személyes adataikat az oldalinkra történő bejelentkezést követően, a Saját profilom menüpontra kattintást után. Ha a felhasználó adatainak törlését kéri, akkor azt az info@nbase.hu e-mail címre küldött levélben kérelmezheti. Ezt követően eltávolításra kerül a rendszerünkből, melynek megtörténtét e-mailben visszaigazoljuk.

Fizetés

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a fizetésre négy módon van lehetőségük:

 • Banki átutalás
 • Utánvét
 • Készpénz
 • Halasztott fizetés (bizonyos partnereink számára elérhető fizetési mód)

Bármelyik fizetési módot is válassza a felhasználó, a fizetési adatait főszabályként nem tároljuk illetve nem kezeljük. A fizetési adatok általunk történő kezelésére egy esetben kerülhet sor, mégpedig akkor, amikor valamilyen oknál fogva nekünk kell a felhasználó részére bármilyen összeget visszatérítenünk. Ebben az esetben is csak a felhasználó hozzájárulása alapján kezelünk fizetési adatot (a bankszámla számát) ami azért szükséges, hogy a visszatérítést teljesíthessük. A visszatérítés megtörténtével ezen adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük.

Adatvédelem

Weboldalunk magában foglal fizikai, elektronikus és adminisztratív folyamatokat annak érdekében, hogy biztosíthassuk a személyes információk bizalmas kezelését, ide tartozik az SSL titkosítás az oldalunkon zajló pénzügyi folyamatok védelmére. SSL titkosítást használunk felhasználóink személyes adatainak védelméhez online, illetve számos intézkedést végzünk, hogy létesítményeinkben is védve maradhassanak ezek az információk.

A felhasználók személyes adatihoz történő hozzáférés korlátozott. Csak azok a dolgozók férnek hozzá felhasználóink személyes adataihoz, akiknek munkája megköveteli.

A számítógépeink és egyéb hardverek védelmének ellátásához harmadik félre támaszkodunk. Úgy hisszük, hogy biztonsági eljárásaik megfelelőek. Pl: amikor a felhasználó oldalaink valamelyikét látogatja, olyan szerverekhez kap hozzáférést, melyeket biztonságos fizikai környezetben, zárható teremben vannak elhelyezve, szoftveresen pedig tűzfallal védettek.

Annak ellenére, hogy iparági szabványoknak megfelelő óvintézkedéseket teszünk a személy adatok védelmére, nem tudunk teljes védelmet garantálni. 100%-os védelem és biztonság sajnos nem létezik se online se offline környezetben.

Felhasználói adatok törlése/helyesbítése, felhasználói jogok

Az adatfeldolgozás időtartama, az adatok törlésének határideje: A GDPR által lefektetett elveknek megfelelően a felhasználók adatait a szükséges legrövidebb ideig kezeljük. Termék megrendelése esetén a jogszabályok által előírt szavatossági idő végéig, hírlevél feliratkozás esetén a hírlvélről történő leiratkozásig, regisztráció esetén pedig a felhasználói fiók felhasználó általi törléséig.

Kérésre a) kijavítjuk, frissítjük a személyes információkat, b) nem küldünk leveleket a felhasználóknak, és/vagy c) letiltjuk a felhasználó fiókját, hogy ne történhessen vásárlás azon a fiókon keresztül d) ha a felhasználó adatainak törlését kéri, akkor azt az info@nbase.hu e-mail címre küldött levélben kérelmezheti. Kérésének eleget tételéről e-mailben küldünk értesítést.

A felhasználóknak lehetősége van ezeknek a kéréseknek a megtételére telefonon vagy e-mail-en keresztül az alábbi elérhetőségeken: tel:+36 1 794 0578 vagy email: info@nbase.hu (Ezen elérhetőségeken kívül az egyes oldalainkon megtalálható, adott országhoz tartozó telefonszámon és e-mail címen is benyújtható a kérés.)

Kérjük, semmilyen esetben ne küldje e-mail-ben a bankkártya adatait vagy egyéb érzékeny információkat.

A felhasználót személyes adatai kezelésével kapcsolatosan többek között az alábbi – GDPR által is nevesített – jogok illetik meg:

 • visszavonás joga: az adatkezeléshez történő hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • hozzáférési jog: a felhasználók jogosultak arra, hogy a visszajelzést kapjanak tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataiknak kezelése folyamatban van-e, továbbá, hogy információt kérjenek a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében foglaltakról;
 • helyesbítéshez való jog: a felhasználók jogosultak arra, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosultak arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérjék;
 • törléshez való jog: a felhasználó jogosultak arra is, hogy kérésükre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rájuk vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy a felhasználókra vonatkozó személyes adatokatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyike fennáll;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog: a felhasználók jogosultak még arra, hogy kérésükre a korlátozzuk az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében rögzített valamelyik feltétel teljesül;
 • adathordozhatósághoz való jog: a felhasználók jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó és általuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

A Szolgáltató arra kéri a felhasználóit, hogy a fenti jogaikat ne gyakorolják rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

Az adatok offline gyűjtése, használata és közzététele, továbbítása

Ahogyan az tőlünk várható, a begyűjtött adatok nagy részét Weboldalunkon keresztül szerezzük be. Ezen adatvédelmi szabályzat elsősorban az online módon beszerzett személyes adat beszerzésére vonatkozik. Azonban offline módon is gyűjthetünk adatokat pl: ha valaki telefonon hív bennünket. Ilyen esetben is maximálisan törekszünk a személyes információ védelmére. Amikor valaki telefonon szeretne rendelést leadni, vagy kérdést feltenni, csak olyan személyes információt kérünk el, melyre szükségünk van, hogy maximálisan eleget tehessünk a felmerült kérésnek.

Amikor adatot vagy információt kell tárolnunk (úgymint, rendelési információt), azt titkosított SSL csatornán keresztül visszük fel adatbázisunkba. (további információért lásd: Adatvédelem rész)

Adatvédelmi incidens kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az illetékes adatvédelmi hatóságnak.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk a vásárlókat az adatvédelmi incidensről.

Elérhetőségeink bármelyikén szívesen válaszolunk az adatok kezelését és védelmét érintő bármely kérdésedre. További adatvédelemmel kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel felhasználóink az alábbi hatósághoz fordulhatnak.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az adatvédelmi szabályzat frissítése

Abban az esetben, ha az adatvédelmi szabályzatban változtatás történik, vagy frissítésre kerül, oldalainkon kommunikáljuk azt, hogy felhasználóink naprakészek legyenek a személyes adatok gyűjtésével, használatával, közzétételével és továbbításával kapcsolatban. Mindemellett javasoljuk, hogy időről időre tekintsék át az adatvédelmi szabályzatot, hogy az tisztában legyenek az esetleges változásokkal illetve a szabályzat aktualitásával.

Az adatvédelmi szabályzat több nyelven is elérhető, eltérés esetén az angol nyelvű verzió az irányadó.

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatosan, kérjük, keressenek bennünket a +36 1 794 0578 telefonszámon vagy az info@nbase.hu e-mail címen. (Ezen elérhetőségeken kívül az egyes oldalainkon megtalálható, adott országhoz tartozó telefonszámon és e-mail címen is benyújtható a kérés.)